Röviden a közbeszerzési rendszerröl

         A közbeszerzési rendszer a közpénzek elköltésére vonatkozó cselekvések és szabályok sokaságát foglalja magába, melyben a közhivatalok által felvetett kérések egy gazdasági szervezet (operatör) felkinálásaival találkoznak.
        A közbeszerzési eljárások fö célja a közérdekek kielégitése, azaz a közösségi környezet bövítése és javítása. A végsö cél elérése érdekében a rendszer elemei között specifikus kapcsolatok bontakoznak ki és a rendszer elemei nagyban befolyásolják egymást.

      A rendszer alkotó elemei a következök :

 • szabályzó szervek (hatóság) ;

 • szerzödö felek ;

 • gazdasági szervezetek (operatörök) ;

 • a rendszer felülvigyázói .

      A felek között létrejött kapcsolatok általában :
 • kereskedelmi jellegüek, ahol az egyik fél termékeket és szolgáltatásokat akar vásárolni, míg a másik elad ;

 • támogatások, melyben az egyik fél a játékszabályok támogatását kéri a másiktól ;

 • ellenörzési, felülvizsgálati jellegüek, ahol az egyik által alkalmazott játekszabályokat a másik felülvizsgálja ;

 • igazságszolgáltatási jellegüek, melyben a sértett fél jogi uton probálja orvosolni sérelmeit.

A játékszabályokat a szabályzó (hatósági) szervek határozzák meg, és a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályok (normatívák) betartásán alapulnak.
1.1. Szabályzó szerv
      A közbeszerzési eljárások esetében a szabályzó szerv szerepét Közbeszerzések Szabályzását és Monitorizálását Végzö Nemzeti Hivatal, röviden ANRMAP látja el.
      Az ANRMAP független közhivatal, jogi személy, amely a Kormány fennhatósága alá tartozik. Fö feladata a közbeszerzési politika kidolgozása, fejlesztése és alkalmazása, érvényesítése.
1.2. Szerzödö felek
        A közhatalom szervei valamint a közösségi szférában müködö privát jogokkal rendelkezö jogi személyek, a rendszer keretén belül, szerzödö feleknek neveztetnek, és vásárlói szerephez jutnak. Anyagi fedezetük révén, megpróbálják a közösség igényeit termékekkel, szolgáltatásokkal kielégíteni, melyeket közbeszerzési szerzödésben fogalmaznak meg.

      Szerzödö fél lehet : 

 •  bármely állami szerv - közhivatal - mely helyi, régiós vagy központi szinten müködik

 •  bármely közösségi jogi személyiség, a fentieken kivül, melyet közösségi szükségletek alapján hoztak létre, nem ipari és nem kereskedelmi céllal, és amely teljesíti valamely alábbi feltételt :

              - többségében egy másik szerzödö fél hozta létre ;

              - egy másik szerzödö fél alárendeltje vagy ellenörzése alatt áll ;
              - a vezetöségében vagy felülvizsgáló szerveiben a tagok többségét egy másik szerzödö fél (közhatalmi szerv) nevezte ki :
 •  bármely szövetkezés melyet egy vagy több szerzödö fél hoz létre ;

 •  bármely közösségi vállalkozás mely a közbeszerzési szerzödésben lefektetett munkálatokat végez ;

 • bármely jogi alany, a fentieken kivül, amely jelentös tevékenységet fejthet ki közbeszerzési vállalkozások esetén s melynek engedélyét kompetens hivatal állította ki ;

1.3. Gazdasági operatörök
Az operatörök a közbeszerzési rendszer keretén belül :
 • az eladó ,

 • kiszolgáló ,

 • vagy végrehajtó szerepét tölthetik be.

       A gazdasági operatörök érdeke kapcsolatok kialakitása az állami szervekkel, céljuk elérése érdekében, munkatevékenységük hasznosságát bizonyitván.

        Gazdasági operatör lehet bármely szállító, kiszolgáló, végrehajtó, mely a piacon termékekkel, szolgáltatásokkal jelentkezik. Lehet :

                - fizikai személy ;
                - jogi személyiség
                - vagy csoport, mely sajátos vagy közösségi jogokkal rendelkezik .
1.4. A rendszer felülvigyázói
       A közbeszerzési rendszer felülvigyázói :
 •  Ministerul Finantelor Publice

 •  Curtea de Conturi

 •  ANRMAP

 •  Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

     Ministerul Finantelor Publice –  a központi adminisztráció szakosított szerve, mely felelös a közbeszerzési folyamatokban alkalmazott procedurák felülvizsgálásáért és betartásáért a közbeszerzés odaitélési folyamatában .
     Curtea de Conturi – állami közhivatal, mely a közösségi szektor külsö auditálásában vesz részt, mint legfelsöbb auditálási szerv.
     ANRMAP – Közbeszerzések Szabályzását és Monitorizálását Végzö Nemzeti Hivatal, - ellenörzi és jováhagyja a közbeszerzések kiirását, az azon való részvételt és oaditélést ;  ellenörzi a felértékelési táblázatokat ; a szabályok betartása esetén pedig jováhagyását adja a szerzödés megkötésére ; szabályozásokat, módositásokat hajt végre, büntetéseket alkalmaz, amennyiben szabálytalanságokat tapasztal a közbeszerzési rendelkezések és procedurák be nem tartásában.
      Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor,  – független adminisztrációs és jogászati szerv, a következö hatáskörökkel :
 • a közbeszerzések odaitélésében benyujtott óvások felülvizsgálása a szerzödés megkötése elött ;

 • igazolja a közbeszerzések odaitélésében a szerzödö fél által végzett procedurák törvényességét ; valamint

 • véleményét nyilvánítja pereskedési ügyekben.

           Megjegyzés :  A felülvizsgálatra vonatkozóan nem szabad figyelmen kivül hagyni a jogi ellenörzö szerveket sem, melyeket igénybe vehet bárki, amennyiben érdekeinek megsértését tapasztalja a közbeszerzés odaitélésének folyamatában.  Valóban, az igazságszolgáltatás a legföbb hatalom a törvényi rendelkezések betartásában.

Közbeszerzési iránymutató (román nyelven)