Selectați limba dvs

OTL SA efectuează servicii de publicitate pentru persoane juridice prin închirierea unor suprafeţe de reclame pe mijloacele de transport şi pe stâlpii de susţinere linie electrică aeriană ale societăţii.

Pentru încheierea unui contract de publicitate cu OTL SA vă punem la dispozitie următorul model de contract:

descarcă document  

  descarcă model cerere

CONTRACT

Cadru

închiriere spaţiu publicitar

 

nr.________ încheiat azi, _______________

 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

1.1. ORADEA TRANSPORT LOCAL – S.A. cu sediul în jud. Bihor,  mun.  Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, înregistrat  la O.R.C.  la nr. J 05/1/1991, cod fiscal RO 63483, CONT RO05 RNCB 0032046498350001 deschis la B.C.R., reprezentată prin ing.Revnic Adrian director general şi ec. Romeo NICA director economic, denumită în contin­uare MEDIA şi

1.2.S.C. ............. cu sediul în ............, str. ................., înregistrată O.R.C. la nr..................., cod fiscal RO.............., COD IBAN RO.................., deschis la ............................, reprezentată prin .................., în calitate de ........................., denumită în continuare AGENT.

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.Obiectul contractului îl constituie închirierea de spaţii de reclamă pe exteriorul mijloacelor de transport în comun (tramvaie,autobuze), în interiorul mijloacelor de transport pe spaţiile stabilite de MEDIA şi alţi suporţi care pot fi folosiţi pentru afişarea de reclame publicitare (stâlpi), conform Anexelor la prezentul Contract.

 

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pentru perioada ..................................

 

4. VALABILITATEA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi.

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1. a) contractul

b) acte adiţionale la contract în momentul în care se constituie

c) anexe la contract

d) proces verbal de predare-primire garamţie.

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1.AGENTUL este unul dintre  agenţii de  publicitate cărora MEDIA le închiriază spaţii de  reclamă  pe tramvaie, autobuze şi stâlpi.

6.2. MEDIA închiriază suprafeţe destinate aplicării  mijloace­lor  publicitare  de către AGENT în următoarele variante:

a) suprafaţa  integrală a unui mijloc de transport cu exceptia geamurilor;

b) stâlpi de susţinere Linie Electrică Aeriană aparţinând MEDIA;

La prezentul contract se va ataşa anexa care cuprinde în cazul mijloacelor de transport denumirea reclamei, numărul lateral al mijlocului de transport, tariful practicat, durata închirierii, pentru spaţiile închiriate (stâlpi susţinere) pe care se vor monta panouri publicitare, anexa va cuprinde denumirea reclamei de pe panoul montat, amplasamentul, tariful practicat şi perioada în care panoul va fi amplasat pe spaţiul închiriat (stâlp).

Durata maximă de valabilitate a anexelor este durata de valabilitate a contractului.

6.3. AGENTUL se obligă ca la încheierea contractului sa depună la MEDIA pentru închirierea spaţiilor exterioare drept garanţie – două bilete la ordin ( sau scrisoare de garanţie bancară) astfel:

-un bilet la ordin-pentru recuperarea valorii chiriei neachitate şi a penalităţilor calculate conform clauzelor contractuale.

-un bilet la ordin pentru recuperarea contravalorii cantităţii de vopsea necesară refacerii spaţiului de reclamă dacă aceasta nu a fost asigurată in momentul neutralizării mijlocului de transport şi a taxei de neutralizare în situaţia în care AGENTUL nu neutralizează mijlocul de transport - taxa in conformitate cu capitolul 7 pentru fiecare tip de mijloc de transport.

MEDIA are dreptul de a se folosi de biletul la ordin depus drept garanţie ori de câte ori constată că nu au fost respectate clauzele contractuale, situaţie în care AGENTUL are obligaţia depunerii unui alt bilet la ordin drept garanţie.

Biletele la ordin (sau scrisoarea de garanţie bancară) neutilizate până la expirarea contractului se vor restitui numai după achitarea tuturor obligaţiilor stipulate în contract.

 

6.4.Inchirierea suprafeţei unui autobuz;

a) AGENTUL va solicita rezervarea mijlocului de transport ( cu menţiunea denumirii reclamei şi tipului de mijloc de transport ) pe bază de adresă scrisă depusă la Biroul Comercial şi înregistrată la sediul MEDIA cu o zi înainte de data de la care doreşte rezervarea. Biroul Comercial va menţiona pe adresă numărul lateral al mijloacelor disponibile, va solicita confirmarea în scris de la secţii a mijlocului de transport ce urmează a fi rezervat şi comunică AGENTULUI acceptul rezervării.

1. Rezervarea este valabilă 10 zile calendaristice –inclusiv ziua rezervării.

2. În următorele 14 zile, calendaristice va încheia contractul, se va aproba macheta decoraţiei, şi se va întocmi anexa.

Anexa va fi încheiată după aprobarea de către conducere a machetei cu reclama solicitată.

3. Dacă după cele 14 zile calendaristice acordate pentru montarea reclamei AGENTUL nu a efectuat decorarea mijlocului de transport dar doreşte menţinerea acestuia pentru reclamă aprobată, va achita inclusiv chiria zilnică aferentă pentru cele 14 zile acordate decorării.

Calculul chiriei se va face din ziua imediat următoare zilei în care a fost decorat mijlocul de transport, dată care rezultă din ,,DD-607 de comunicare date decorare,, de la Secţia 2 de către Biroul Comercial.

AGENTUL va comunica în scris data când doreşte să monteze reclama în vederea retragerii din circulaţie a mijlocului de transport - acceptul pentru data decorării va fi acordat de către secţia 2 .

- dacă AGENTUL renunţă la mijlocul de transport în perioada de rezervare de 10 zile calendaristice – nu va achita nici o taxă de renunţare.

- dacă AGENTUL renuntă la mijlocul de transport în perioada de 14 zile calendaristice acordate pentru montarea reclamei, va achita inclusiv chiria zilnică aferentă pentru cele 14 zile acordate decorării şi zilele până la data renunţării.

b) MEDIA va pune la dispoziţia AGENTULUI mijloacele de transport în stare de funcţionare, cu spaţiul pregătit în vederea montării reclamei.

- chiria se achită începând cu data la care s-a montat reclama cu exceptia cazurilor stabilite la art.6.4 lit.a pct.3.

c) În cazul în care AGENTUL solicitã o altã culoare faţă de cea pe care o are iniţial mijlocul de transport, (culori acceptate de MEDIA) , va asigura cantitatea necesară de vopsea în vederea revopsirii în următoarele cantităti:

- pentru un autobuz 5m - 8 l,

- pentru un autobuz 8m - 10 l,

- pentru un autobuz 12m - 12 l,

- pentru un autobuz 15m - 18 l,

- pentru un autobuz 18m - 24 l.

- diluant - 1/3 din cantitatea de vopsea.

În acest caz montarea reclamei se va efectua in 14 zile calendaristice de la data la care secţiile comunică, că, mijlocului de transport poate fi decorat.

1.Dacă AGENTUL în perioada cât mijlocul de transport se află la vopsit renunţă la montarea reclamei va fi obligat să achite chiria zilnică aferentă pentru numărul de zilele de la data rezervării până la data renunţării.

2. Dacă AGENTUL renunţă la mijlocul de transport în perioada de 14 zile calendaristice acordate pentru montarea reclamei, va achita inclusiv chiria zilnică aferentă pentru cele 14 zile acordate.

d) Pe perioada derulării contractului dacă spaţiul nu este deteriorat, iar AGENTUL doreşte să schimbe culoarea sau să monteze aceaşi reclama dar modificată, va pune la dispoziţie cantitatea de vopsea necesară revopsirii spaţiului de reclamă.

e) În situaţia în care mijlocul de transport se deteriorează în timp, MEDIA va informa AGENTUL că efectueaza lucrări de reparaţii la mijlocul de transport. MEDIA va reface spaţiul de reclamă, AGENTUL urmând ca după finalizarea lucrărilor să aplice din nou reclama, fără despăgubiri.

Termenul de decorare a mijloacelor de transport este de 14 zile calendaristice de la data refacerii spaţiului de reclamă (vopsire) după finalizarea lucrărilor de reparaţii conform comunicării efectuate de secţii.

În cazul în care după expirarea perioadei de 14 zile calendaristice reclama nu a fost montată şi AGENTUL comunică în scris că, doreşte menţinerea spaţiului de reclamă va achita chiria corespunzătoare din prima zi lucrătoarea în care a fost inştiinţat că poate monta reclama, în caz contrar mijlocul de transport va fi considerat disponibil pentru reclamă.

În cazul în care, din motive independente de voinţa ambelor părti, in urma unui accident pe traseu, suprafeţele decorate cu reclamă sunt deteriorate, distruse sau desprinse de spaţiul de reclamă pentru refacerea acestora se va proceda astfel:

- MEDIA se obligă să refacă suprafaţa pe care a fost montată reclama la parametri cât mai apropiaţi de cei pe care i-a avut înaintea degradării;

- AGENTUL va reface reclama iniţială, urmând ca, AGENTUL să prezinte un deviz reprezentând costurile refacerii decoraţiei, în baza căruia se va scade suma respectivă din factura de chirie, după ce OTL S.A. a obţinut banii de la societatea de asigurare.

În situaţia în care suprafaţa pe care este montată reclama pe mijlocul de transport este deteriorată substanţial din cauza calităţii suportului (caroserie) sau mijlocul de transport este casat mai repede de 12 luni de la data decorării, OTL S.A. va scădea din următoarea factură contravaloarea costurilor cu productia materialelor, dar nu mai mult de 400 de euro + TVA, cu condiţia prelungirii contractului pe o perioadă de minim 12 luni de la redecorare. AGENTUL va depune în acest sens documentele doveditoare privind valoarea costurilor cu productrie materialelor care au fost aplicate (copie factură şi dovada plăţii facturii şi devizul).

MEDIA se obligă să întreţină prin curăţiri periodice materialul publicitar aplicat, iar în caz de deteriorări va anunţa AGENTUL să înlocuiască reclama.

Perioada maximă pentru care OTL garantează pentru suprafeţele inchiriate pe mijlocele de transport, este de un an.

f) La expirarea perioadei de închiriere a spaţiului mijlocului de transport, AGENTUL va proceda la neutralizarea reclamei şi curăţarea spaţiului de resturile de adeziv rămase în urma dezlipirii autocolantului şi va asigura cantitatea de vopsea necesară pentru refacerea spaţiului de reclamă în cantităţile stabilite de şeful secţiei S2(autobază), în caz contrar se va executa biletul la ordin depus drept garanţie.

AGENTUL va comunica în scris data când doreşte să neutralizeze reclama în vederea retragerii din circulaţie a mijlocului de transport – (acceptul pentru data neutralizării va fi acordat de către secţii) - si va asigura cantitatea de vopsea necesară refacerii spaţiului deteriorat în urma neutralizării.

În situaţia în care nu doreşte să efectueze neutralizarea îşi va da acceptul în scris cu minim 10- zile inainte pentru facturarea taxei de neutralizare, echivalentul in euro in functie de tipul de mijloc de transport, in conformitate cu tarifele de la capitolul 7.

7. TARIFE. MODALITĂŢI DE PLATĂ

7.1.Tarif inchiriere spaţii exterioare pe mijlocele de transport în comun in Oradea si ZMO:

 

a.midibuze 5 m - 140 euro/lună , neutralizare 150 euro + tva

b.autobuze 8 m - 160 euro/lună , neutralizare 150 euro + tva

c.autobuze 12 m - 198 euro/lună , neutralizare 200 euro + tva

d.autobuze 15 m - 100 euro/lună , neutralizare 200 euro + tva

e.autobuze 18 m - 198 euro/lună , neutralizare 200 euro + tva

f. tramvaie tip KT4D - 250 euro/luna, neutralizare 200 euro+ tva

g.tramvaie tip Siemens ULF - 250 euro/luna, neutralizare 200 euro+ tva

 

A.Procent aplicat tarifelor de inchiriere a spatiilor exterioare de pe mijloacele de transport in functie de numarul total de mijloace inchiriate :

 

grila

Total mijloace de transport închiriate

Procent aplicat tarifelor

Exemplu

1

1

125%

248,00 euro

2

2

110%

218,00 euro

3

3

100%

198,00 euro

tarif de bază la autobuz 12 m

4

4

90%

178,00 euro

5

5

80%

158,00 euro

6

Peste 21

70%

138,00 euro

 

B. Decorarea parţială a autobuzelor pe spatele autobuzului sau pe lateralele autobuzului

Tariful practicat în aceste situatii este de 50% din tariful lunar aplicat pe fiecare tip de autobuz astfel decorat. Neutralizarea pentru autobuzele decorate pe laterale este de 100% din tariful de neutralizare pentru fiecare model, iar pentru autobuzele decorate pe spate va fi de 50% din tariful de neutralizare pentru fiecare model. Valabil şi pentru Zona Metropolitană.

7.2. OTL S.A. oferă AGENTULUI, posibilitatea acordării unei bonificări sub forma gratuităţii la a 25-a lună, beneficiarilor finali a contractelor de chirie a spaţiilor pentru publicitate, pe mijloacele de transport în comun, în conformitate cu H.C.A. nr. 34/22.12.2011.

7.3. Beneficiarii finali la care se va acorda, respectiv perioada de eşalonare, se va stabilii între părţi şi vor fi menţionate într-un act adiţional. Bonificarea este o opţiune şi nu o obligaţie contractuală.

7.4.În situaţia în care, beneficiarul final a gratuităţii la a 25-a lună, renunţă la colaborarea cu AGENTUL care a acordat bonificaţia, în perioada imediată semnării contractului, sau în cea dea 25-a lună, Agenţia va putea rezilia contractul, respectiv anexa pentru societatea în cauză, dar va fi obligată să achite chiria lunară pentru acele mijloace de transport închiriate, timp de trei luni, ca şi cum acestea ar fi circulat cu reclama peste 21 de zile/lună.

 

 

7.5.Tarife montare afise in spaţii interioare din mijloacele de transport în comun:

 

a.Tramvaie tariful lunar / afiş A 3 18.00 Euro+ TVA

tariful lunar / afiş A 4 12,00 Euro + TVA

b.Autobuze tariful lunar/ afiş A 3 16.00 Euro + TVA

tariful lunar/ afiş A 4 10,00 Euro + TVA

Taxă aplicare/afiş/bucată: 0,85 lei + TVA

Taxă neutralizare/afiş/bucată: 0,85 lei + TVA

 

 

 

  1. Grilă discounturi acordate pentru clienţi care vin direct:

 

Grilă

Număr afişe

Bucăţi

Discount acordat (%)

Durata

1

1-30

5%

4 saptamani

2

31-50

7%

3 saptamani

3

PESTE 50

10%

2 saptamani

 

  1. Discount acordat la închirierea de spaţii interioare în mijloacele de transport în comun pentru agenţii:

 

Agenţiilor care au închiriate şi alte spaţii publicitare de la OTL S.A. se acordă un discount de 20%, din tariful de bază, indiferent de numărul de afişe postate.

7.6.Tarife pentru închirierea stâlpilor de susţinere a reţelei de contact pentru montare de panouri direcţionale:

a. 1 - 2 panouri - 80 euro + TVA /lună/panou.

b. 3 - 5 panouri - 70 euro + TVA /lună/panou

c. 6 - 10 panouri - 60 euro + TVA /lună/panou

d. peste 10 panouri - 50 euro + TVA /lună/panou

Dimensiunile panourilor publicitare acceptate conform legislaţiei în vigoare vor fi maxim 1,2 m înălţime şi 0,80 metri lăţime şi se acceptă un singur panou pe un stâlp conform legislatiei in vigoare.

AGENTUL va răspunde pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare cu privire la numărul de panouri, respectiv la locaţiile panourilor.

7.7. Tarife pentru afişe montate pe stâlpi, format special (A2,A0) pentru circ evenimente diverse, etc.

-30 lei/+ TVA / material publicitar tip sandvici montat pe stalp pentru 1-15 zile

-50 lei/+ TVA / material publicitar tip sandvici montat pe stalp peste 15 zile

Discount: 130-150 bucăţi 10 %

Peste 151 bucăţi 15 %

Afişele găsite fără apobare se vor demonta şi se vor restituii la cerere contra sumei de 25 lei + TVA bucată. Termen de păstrare între 30 zile de la data demontării.

7.8. Tarife pentru impartire de flyere/pliante in mijloace de transport si puncte de vanzare

 

  • Flyere/pliant A6 – 0,34 lei/buc +TVA

  • Flyere/pliant A5 – 0,42 lei/buc +TVA

7.9. Tarife pentru închiriere mijloace de transport , pentru diverse evenimente

 

  1. Tramvai Astra - 200 euro + TVA/oră - peste 3 ore, discount 10 %.

  1. Tramvai Siemens - 180 euro + TVA/ora - peste 3 ore, discount 10 %.

  2. Tramvai Tatra - 100 euro + TVA/ora - peste 3 ore, discount 10 %.

  3. Tramvai de Epoca - 150 euro + TVA/ora

  4. Autobuz Turistic - 150 euro + TVA/ora - peste 3 ore, discount 10 %.

 

Timpul alocat gratuit pentru pregătire/decorare tramvai şi îmbarcare în depou maximum 25 minute.

 

7.10. Tarifele pot fi modificate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al MEDIA Aplicarea noilor tarife se va efectua cu un preaviz de 30 zile calendaristice.

MEDIA îşi rezervă dreptul de a modifica procentele aplicate la tarifele stabilite în funcţie de trecerea dintr-o grilă în alta.

7.11. MEDIA şi AGENTUL convin asupra următorului mod de plată  a chirie:

- MEDIA se obligă ca până în data de 10 a lunii, să întocmească şi să comunice(prin fax) AGENTULUI factura şi calculul chiriei pentru luna curentă la panouri, casete şi afişe din mijloacele de transport şi adăposturile din staţii. În cazul mijloacelor de transport factura şi calculul chiriei pentru luna curentă se va emite în ultima zi lucrătoare a lunii în funcţie de numărul de zile în care mijlocul de transport a ieşit in circulaţie.

Calculul lunar al chiriei spaţiului închiriat pe mijloacele de transport se va face conform numărului de zile în care mijlocul de transport a ieşit în circulaţie. Taxa lunară se aplică în cazul în care mijlocul de transport circulă 21-30 zile lunar, iar în cazul în care circulă 1-20 zile lunar MEDIA aplică automat taxa pe zi.

- AGENTUL se obligă să achite chiria aferentă pentru panouri şi afişe, pânã în data de 30 a lunii curente, iar pentru mijloacele de transport până la data de 30 a lunii următoare în contul COD IBAN RO05 RNCB 0032046498350001 deschis la Banca Comercială Română Sucursala Oradea, prin ordin de plată sau numerar;

Plata  se  va face în LEI la cursul Euro comunicat de B.N.R. pentru  ziua facturării;

În cazul în care AGENTUL nu onorează plăţile la scadenţă, acesta are obligaţia de a plăti ca penalitate o sumă echivalentă cu un procent de 0,1 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenţei până la îdeplinirea efectivă obligaţilor.

7.12. BENEFICIARUL are obligaţia ca până la data de 30 a fiecărei luni să completeze garanţia la semnarea contractului în cazul în care aceasta s-ar fi diminuat cu sume reprezentând penalităţi pentru plata cu întârziere a facturilor, sau modificări de dobânzi sau taxe locale.

Diferenţa de completat va fi anunţaţă de către MEDIA cu 2 zile înainte de data de 30.

 

8. ALTE CLAUZE

8.1. MEDIA nu are nici o obligaţe de a încheia un nou contract cu agenţii cărora li s-au reziliat contractele ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale stipulate în vechiul contract privind:

- termenul de plată

- asigurarea cantităţii de vopsea necesară refacerii spaţiului de reclamă după neutralizarea reclamei efectuate de către AGENT.

- decorarea mijloacelor de transport în termenul stabilit.

8.2. Reclamele ce se vor afişa pe spaţiile închiriate vor fi în prealabil aprobate de Media prin machetele depuse. Se interzice folosirea reclamelor care au un caracter indecent. Pentru orice intenţie de modificare a reclamelor agentul va inştiinţa în scris MEDIA.

8.3. Părţile  se obligă ca pentru fiecare tip de reclamă  care  se  montează, să se întocmească câte o Anexã, care face parte integrantă din prezentul contract.

8.4. Orice modificare şi/sau completare a clauzelor contractuale se poate face prin acte adiţionale la contract numai cu acordul scris al ambelor părţi.

8.5.Taxele de publicitate stabilite conform Legii datorate municipalităţii vor fi suportate de către AGENT, respectiv va răspunde pentru respectarea Legilor si H.C.L. – urilor şi Regulamentul privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţii de publicitate.

8.6. MEDIA va inventaria panourile publicitare amplasate pe stâlpii inchiriaţi ori de câte ori consideră că este necesar. Dacă în urma inventarierii se constată că au fost montate reclame (panouri ) fără aprobare (solicitare în scris a montării şi întocmirea anexei), MEDIA va proceda la demontarea acestora.

8.7. Panourile publicitare demontate de MEDIA şi solicitate de proprietari vor putea fi ridicate numai după prezentarea dovezii achitării chiriei de 150 lei / panou publicitar montat fără aprobare. Termenul de păstrare este de maxim 15 zile calendaristice. După expirarea termenului de păstrare MEDIA nu mai răspunde de panourile publicitare neridicate.

8.8. MEDIA nu va răspunde pentru panourile deteriorate sau dispărute.

AGENTUL va comunica în scris data când doreşte să demonteze reclama.

8.9. AGENTUL va răspunde civil şi penal pentru orice prejudiciu adus de ordin finaciar sau vătămare corporală temporară, permanentă, sau deces produs pe perioada de exploatare.

8.10. AGENTUL are obligatia de a depune spre înregistrare şi aprobare adrese în scris privind:

- rezervarea unui spaţiu de reclamă.

- renunţarea la rezervarea spaţiului.

- macheta cu reclama ce urmează a se monta pe mijloacele de transport în vederea aprobării de către conducere.

- solicitare privind modificarea culorii iniţiale a mijlocului de transport.

- data la care doreşte montarea reclamei pe mijlocul de transport.

- data la care doreşte demontarea unei reclame de pe un mijloc de transport.

- acordul de a se factura taxa de neutralizare stabilită prin contract şi contravaloarea cantităţii de vopsea necesară refacerii spaţiului de reclamă neutralizat în cazul în care neutralizarea se va efectua de către personalul OTL S.A.

- orice altă modificare a clauzelor contractuale.

8.11. MEDIA se angajează, să nu ofere informaţii beneficiarilor finali, cu privire la graficul de circulaţie lunară, respectiv informaţii cu privire la tarifele utilizate cu agenţia.Aceste informaţii se pot oferii doar de agenţia contractantă.

8.12. Potrivit Regulamentului nr. 679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pentru a răspunde noilor exigenţe în calitate de operator de date cu carcater personal, vă informăm că datele personale din prezentul contract vor fi prelucrate strict în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale si efectelor acestuia, fără a se transmite mai departe, pe perioada producerii efectelor contractului și cu consimțământul dumneavoastră.

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

9.1. Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei de valabilitate.

9.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.3. Dacă în termen de 30 de zile de la scadenţă AGENTUL nu-şi achită obligaţiile convenite prin prezentul contract MEDIA va înştiinţa AGENTUL printr-un preaviz că după 15 zile calendaristice va proceda la executarea biletului la ordin depus drept garanţie, AGENTUL fiind obligat a depune un alt bilet la ordin drept garanţie.

În situaţia în care AGENTUL nu reconstituie garanţia prin depunerea unui nou bilet la ordin MEDIA îl va înştiinţa printr-un preaviz că după 15 zile calendaristice va proceda la rezilierea unilaterală a contractului, la demontarea reclamelor, la facturarea taxelor de neutralizare aferente tipului de mijloc de transport închiriat in conformitate cu tarifele de la capitolul 7, respectiv de 150 lei /panou demontat, atribuirea spaţiilor de reclamă altor solicitanţi şi acţionarea în judecată pentru recuperarea debitelor şi penalităţilor aferente.

9.4. În situaţii de forţă majoră precum: incendii, inundaţii, cutremure, război, greve, sabotaje, distrugerea intenţionată a reclamei, cu deteriorarea iremediabilă a reclamei şi care duc la imposibilitatea derulării prezentului contract, părţile vor proceda la suspendarea/încetarea contractului anticipat.

9.5 Contractul încetează şi prin apariţia unor prevederi legale sau hotârări de consiliu local care interzic amplasarea de reclame pe stâlpi, panotaj sau alte reglementări care afectează contractul.

9.6. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, mediere, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul şi în legatură cu îndeplinirea contractului. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze la instanţa judecatorească competentă din Municipiul Oradea.

 

10. COMUNICĂRILE

 

10.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

11. DISPOZIŢII FINALE

 

11.1 Prezentul contract conţine _____ pagini plus anexele, a fost încheiat azi_________________în 2  exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

MEDIA AGENT OTL S.A.

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATOR

ing.Adrian REVNIC

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Romeo NICA

 

 

BIROUL JURIDIC

consilier juridic

 

ŞEF BIROU COMERCIAL

Vasile LABANC

 

 

 

RESPONSABIL MARKETING

Nicoleta BILT